About us

Come home to Uist

Connecting Uist residents of all ages, Uist Beò is a platform built to highlight the depth and breadth of vibrant Uibhist life. Through the tradition of story telling, we shine a light on the individuals, businesses and organisations that come together to make our islands the unique and vibrant places they are to live, work and visit.

Tha làrach ùr Uist Beò a’ toirt còmhladh muinntir an àite, a tha sean is òg, bho gach oisean eadar Èirisgeidh is Bèarnaraigh, airson beatha nan eileannaich a dhealbhachadh air loidhne. Le bhith ag innse sgeulachdan, tha sinne airson sealltainn dhan t-saoghal, agus dha chèile, an tàlant, an cliù, agus na gnothaichean a tha a dol aig na daoine a tha a’ fuireach agus ag obair anns na h-eileannan seo.

Meg Rodger handling prints and artwork on a table

We invite visitors to our islands to take a slow, sustainable journey through Uist, meeting the individuals and organisations that retain our rich culture, carefully managed natural environment and strong community spirit. 

Uist is more than a destination to be ticked off a list, it is a vibrant, living community with a wealth of experiences to offer the conscientious visitor.

Tha sinn a toirt fiathachadh dha ar luchd-turais agus cuideachd dhan na h-eileanaich, gabhail air an socair agus cuairt a ghabhail tron na h-eileannan gus coinneachadh ri muinntir an àite a tha a’ cumail ar cultair, ar cànan is ar cleachdaidhean beò. 

Tha sinne den bheachd gu bheil an t-uabhas mòr againn ri shealltin agus ri thoirt seachad bhon na h-eileannan agus mar sin tha sinn airson a shealltainn anns an dòigh a b’fhèarr a ghabhas.

Uist Beò is a pilot project and this website will grow and evolve with time, responding to the needs of our island communities. Follow us on Instagram or Facebook to keep up to date with our progress. 

Uist Beo is a pilot initiative under CoDeL’s Smart Islands project, funded by Outer Hebrides LEADER.

’S è proiseact ùr a tha ann an Uist Beò agus tha sinn an dòchas gus fàs e gus freagairt air muinntir Uibhist agus ar coimhearsnachdan. Faodaidh sibh sùil a chumail air mar a tha a dol leinn air Facebook no air Instagram

Tha Uist Bèo air a libhrigeadh le Iomairt nan Eileannan aig CoDeL, agus maoinichte le LEADER na h-Eileannan an Iar.