Our roots are anchored in cultural heritage, our innovative and dynamic islands reach forwards, pursuing creative solutions to contemporary issues.

Community and Help

Our roots are anchored in cultural heritage, our innovative and dynamic islands reach forward, pursuing creative solutions to contemporary issues. In Uist, our community mindset is one of innovation rather than lack. Our islands are a place of abundance and we know that by working together to support each other we can continue to strengthen our community for generations to come.

Tha ar dòigh beatha beò an lùib dùthchas agus dualchas. Tha sinn dualach coimhead gu ath-gnàthachadh seach cion. Ann an iomadh dòigh, tha pailteas ann an Uibhist, agus ma bhios sinn ag obrachadh còmhladh neartachaidh sinn ar coimhearsnachdan tharais air na linntean a thig.

A helping hand

“We all need help sometimes”

Life on the islands isn’t always plain sailing, but it doesn’t need to be lonely. Whatever you are struggling with, there are resources here to help. 

From housing to mental health support, from care to career advice, you can find support with help from Uist Beò.

“Tha sinn uile feumach air cuideachadh bho àm gu àm”

Chan eil beatha anns na h-eileanan daonnan furasta, ach chan fheum e bhith aonranach. Gu brith dè a tha cèarr, tha goireasan ann airson do chuideachadh.

Bho taigheadas gu slàinte-inntinn, obraichean-cùraim gu comhairle-dreuchd, gheibh sibh stiùireadh an seo.