Enterprise with Purpose

Uist is not just a place to work, it’s a place to build community, infrastructure, resilience, and a future. 

Recently designated a “Social Enterprise Place”, Uist is home to more community projects and social enterprises per capita than most of the country. Driven by purpose, connection and the knowledge that we are stronger together than we are apart, social enterprises bolster the community, economy and help drive us towards a more sustainable future.

Explore our database of organisations and learn more about the ways in which Uist is a leader in social and community enterprise.

Chan e a-mhàin àite obrach a th’ ann an Uibhist, ‘s e àite coimhearsnachd a th’ann far an tig do bhrosnachadh, airson na bliadhnaichean a tha romhainn.

Bho chionn-ghoirid chaidh Uibhist ainmeachadh na “Àite Iomairt Sòisealta”. Tha am barrachd de phròiseactan coimhearsnachd agus iomairtean sòisealta ann airson gach pearsa den t-sluagh na th’ann an cuid mhòr dhen dùthaich. Tha fhios againn gu bheil sinn nas làidire còmhla seach nar n-aonar a’ ciallachadh gu bheil iomairtean sòisealta a cumail tacsa ris a’ choimhearsnachd agus an eaconamaidh.

Rannsaich tron database againn agus faigh a-mach am barrachd mu na dòighean a tha Uibhist air thoiseach.

Sustainability & Resilience

Tha ur beatha ann an Uibhist dlùth ri muir, tìr agus sìde. Tha seo follaiseach nuair a tha thu a’ fuireach anns na h-eileanan. The e  cudromach dhuinn a bhith ag obrachadh ris an t-saoghal seo far a bheil sinn a’ fuireach.

Mar choimhearsnachd, tha sùil againn ri bhith maireannach an aghaidh atharrachadh na gnàth-shìde agus ri bhith beò airson ar n-àrainneachd bheartach a-dhìon. Feumar cuimhneachadh gu bheil ar dòigh-beatha agus ar coimhearsnachdan na pàirt de dh’àrainneachd Uibhist.

Tha againn ri seasamh suas airson ar saoghal dheanamh seasmhach airson ghnìomhachasan agus bhuidheannan Uibhist. Tha e a fàs na bu chudromaiche dhuinn a bhith làidir airson an àireannachd a shàbhalach an Uibhist, an Alba agus air feadh an t-saoghal air fad.

A life in Uist is one lived in partnership with the land, the sea and the weather. One where the importance of working in tandem with the planet is an ever-present fact of daily life.

As a community we seek to build resilience to a changing climate and to live in a way that protects our rich and diverse ecosystem that we are a part of and that is foundational to our lives in this community.

Inherently resilient as island communities, sustainability is at the heart of many enterprises, organisations, and businesses based in Uist and is an increasingly vital element of life in Uist, our place in Scotland and the global community.