Ar Beatha nar n-Eileanan


Vibrant Island Life

Fàilte gu Uibhst Beò

Welcome to Uist Beò

Two me in a boat with life jackets

Connecting Uist residents of all ages, Uist Beò is a platform built to highlight the depth and breadth of vibrant Uibhist life. Currently this is a pilot project to show the potential of bringing the true life and stories of Uist to the fore.

Tha làrach ùr Uist Beò a’ toirt còmhladh muinntir an àite, a tha sean is òg, bho gach oisean eadar Èirisgeidh is Bèarnaraigh, airson beatha nan eileannaich a dhealbhachadh air loidhne.

Sgeulachdan
Stories

Uist is a vibrant living and working community and every one of our 5000 residents has a unique story to tell of their island life.

Fhuair sinn an cothrom a bhith an seanchas duine no dha aig an robh sgeulachd dhuinn, agus tha mi an dòchas gun còrd iad ribhse.

THE SMART ISLANDS PROJECT IS PART-FINANCED BY THE SCOTTISH GOVERNMENT AND THE EUROPEAN COMMUNITY OUTER HEBRIDES LEADER 2014-2020 PROGRAMME.

Uist Beò is a pilot initiative under CoDeL’s Smart Islands project, funded by Outer Hebrides LEADER.

Tha Uist Bèo air a libhrigeadh le Iomairt nan Eileannan aig CoDeL, agus maoinichte le LEADER na h-Eileannan an Iar.